Algemene voorwaarden

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’ beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €75 voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van €85/€95/€105 (60min/75min/90min) per sessie hierop volgend.
 • De betalingswijze is op rekening per consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt heeft het privacyreglement van Zen Shiatsu Praktijk Zweefke gelezen welke vermeld staat op de website van Zen Shiatsu Praktijk Zweefke en u stemt in met dit reglement.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot Shiatsu Vereniging Nederland (www.shiatsuvereniging.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medische dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
  Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.